اکتبر 27, 2018

دستگاه DC و پالسی زیگورات 18 دستگاه در یک سیستم

دستگاه لایه نشانی زیگورات  رومیزی

Ziggurat magnetron sputter coater

 

18 دستگاه اسپاترینگ دریک سیستم مجتمع

مدهای کاری اسپاترینگ زیگورات رو میزی جهت فرآیند لایه نشانی در هفت گروه عبارتند از:

 

G0

DC-MSC)- DC Magnetron Sputter Coater)

      DCMSC+DCB)- DC Magnetron Sputter Coater+DC Bias)

G1

ULP-RPMSC)- Unipolar Low Power Real Pulse Magnetron Sputter Coater)

BLP-RPMSC)-  Bipolar   Low Power Real Pulse Magnetron Sputter Coater)

G2:

ULP-PMSC)- Unipolar Low Power Pulse Magnetron Sputter Coater)

 BLP-PMSC)-  Bipolar   Low Power Pulse Magnetron Sputter Coater)

G3:

ULP-MRPPF)-   Unipolar Low Power Madulated Real Pulse Power based on Frequenc )

ULP-MRPPD)-   Unipolar Low Power Madulated Real Pulse Power based on Duty cycle )

ULP-MRPPFD)- Unipolar Low Power Madulated Real Pulse Power based on Frequency and Duty cycle )

G4:

 BLP–MRPPF)-     Bipolar Low Power Madulated Real Pulse Power based on Frequency )

 BLP–MRPPD)-    Bipolar Low Power Madulated Real Pulse Power based on Duty cycle )

 BLP–MRPPFD)-   BIipolar Low Power Madulated Real Pulse Power based on Frequency and Duty cycle )

G5:

 ULP-MPPF)-  Unipolar Low Power Madulated Pulse Power based on Frequency )

ULP-MPPD)-  Unipolar Low Power Madulated Pulse Power based on Duty cycle )

 ULP-MPPFD)- Unipolar Low Power Madulated Pulse Power based on Frequency and Duty cycle )

G6:

 LP-MPPF+DCB)-  Low Power Madulated Pulse Power based on Frequency + DC Bias )

LP-MPPD+DCB)-  Low Power Madulated Pulse Power based on Duty cycle +DC Bias )

 LP-MPPFD+DCB)- Low Power Madulated Pulse Power based on Frequency and Duty+DC Bias )

This post is also available in: enEnglish