فوریه 8, 2018

سیستم کنترل و سوییچینگ

محصول شماره 1: سيستم كنترل و پردازش اسپاترينگ  جريان مستقيم (CUSDC)

محصول شماره 2: سيستم كنترل و پردازش اسپاترينگ  پالس كم توان حقيقي تك قطبي (CUSDUP)

محصول شماره 3:سيستم كنترل و پردازش اسپاترينگ  پالس كم توان حقيقي دو قطبي (CUSDBP)

محصول شماره 4: سيستم كنترل و پردازش پاور جريان مستقيم (بصورت تك ويا شبكه) (CUPDCV) (CUPDC)

محصول شماره 5: سيستم كنترل و پردازش پاور جريان مستقيم و ژنراتور پالس تک قطبی ( تك ويا شبكه) (CUPUP) (CUPUPV)

محصول شماره 6: سيستم كنترل و پردازش پاور جريان مستقيم و ژنراتور پالس دو قطبی ( تك ويا شبكه) (CUPBP) (CUPBPV)

محصول شماره 7: سيستم كنترل و پردازش ضخامت سنج (بصورت تك ويا شبكه) (CUTR) (CUT)

محصول شماره 8: سيستم كنترل و پردازش گيج خلا (بصورت تك ويا شبكه) (CUVR) (CUV)

محصول شماره 9: سيستم كنترل و پردازش ولو ها و رله ها (بصورت تك ويا شبكه) (CUX) (CUXR)

محصول شماره 10: سيستم كنترل و پردازش ارتباط ماژول ها (بصورت تك ويا شبكه) (CUXC) (CUXCR)

كليه سيستمها روي HMI و يا برنامه های تحت ويژوال استوديو و يا راد استوديو با آيتم هاي سفارشي قابل ارايه مي باشد.

This post is also available in: enEnglish