دسامبر 8, 2017

سیستم پاور پالسی

ژنراتور پالس + منبع تغذیه جریان مستقیم با جریان پیک (0 تا 100 میلی آمپر) (0 تا 150 میلی آمپر) (0 تا 200 میلی آمپر) (0 تا 250 میلی آمپر)

با قابلیت کنترل جریان

با قابلیت کنترل ولتاژ

با قابلیت کنترل توان (طبق سفارش)

با قابلیت کنترل   Z   (طبق سفارش)

با قابیت کنترل فرکانس

با قابلیت کنترل چرخه ی کاری

کنترل ها بصورت دستی یا به صورت برنامه ریزی شده با قابلیت ذخیره و بازیابی برنامه ها جهت فرآیند لایه نشانی در مدلهای زیر:

محصول شماره 1: ژنراتور پالسی + منبع تغذیه جریان مستقیم جهت لایه نشانی سیستم اسپاترینگ تک قطبی تک کاتد تحت پلتفرم ویژوال استودیو و یا راد استودیو با چهار مقدار ماکزیمم شدت جریان

(GPU100V) , (GPU150V) , (GPU200V) , (GPU250V)

 

محصول شماره 2: شبکه ژنراتورهای پالسی + منابع تغذیه جریان مستقیم جهت لایه نشانی سیستم های اسپاترینگ تک قطبی چند کاتده با کنترل های جداگانه و یا جمعی تحت پلتفرم ویژوال استودیو و راد استودیو با چهار مقدار ماکزیمم شدت جریان

(GPU100VR) , (GPU150VR) , (GPU200VR) , (GPU250VR)

 

محصول شماره 3: ژنراتور پالسی + منبع تغذیه جریان مستقیم جهت لایه نشانی سیستم اسپاترینگ تک قطبی تک کاتد با کنترل HMI با چهار مقدار ماکزیمم شدت جریان

(GPU100H) , (GPU150H) , (GPU200H) , (GPU250H)

 

محصول شماره 4: شبکه ژنراتور های پالسی + منابع تغذیه جریان مستقیم جهت لایه نشانی سیستم های اسپاترینگ تک قطبی چند کاتده با کنترل های جداگانه و یا جمعی HMI با چهار مقدار ماکزیمم شدت جریان

(GPU100HR) , (GPU150HR) , (GPU200HR) , (GPU250HR)

 

محصول شماره 5: ژنراتور پالسی + منبع تغذیه جریان مستقیم + منبع تغذیه بایوس زیرلایه جهت لایه نشانی سیستم اسپاترینگ دوقطبی تک کاتد تحت پلتفرم ویژوال استودیو و یا راد استودیو با چهار مقدار ماکزیمم شدت جریان

(GPB100V) , (GPB150V) , (GPB200V) , (GPB250V)

 

محصول شماره 6: شبکه ژنراتورهای پالسی + منابع تغذیه جریان مستقیم + منبع تغذیه بایوس زیرلایه جهت لایه نشانی سیستم های اسپاترینگ دوقطبی چند کاتده با کنترل های جداگانه و یا جمعی تحت پلتفرم ویژوال استودیو و راد استودیو با چهار مقدار ماکزیمم شدت جریان

(GPU100VR) , (GPU150VR) , (GPU200VR) , (GPU250VR)

 

محصول شماره 7: ژنراتور پالسی + منبع تغذیه جریان مستقیم  + منبع تغذیه بایوس زیرلایه جهت لایه نشانی سیستم اسپاترینگ دوقطبی تک کاتد با کنترل HMI با چهار مقدار ماکزیمم شدت جریان

(GPU100H) , (GPU150H) , (GPU200H) , (GPU250H)

 

محصول شماره 8: شبکه ژنراتور های پالسی + منابع تغذیه جریان مستقیم + منبع تغذیه بایوس زیرلایه جهت لایه نشانی سیستم های اسپاترینگ دوقطبی چند کاتده با کنترل های جداگانه و یا جمعی HMI با چهار مقدار ماکزیمم شدت جریان

(GPU100HR) , (GPU150HR) , (GPU200HR) , (GPU250HR)

 

نرم اقزار طبق سفارش کاربر طراحی و ارائه می گردد.

This post is also available in: enEnglish