فوریه 1, 2018

سیستم مانیتورینگ

محصول شماره 1: سيستم مانيتورينگ اسپاترينگ  جريان مستقيم (MSDC)

محصول شماره 2: سيستم مانيتورينگ اسپاترينگ پالس كم توان حقيقي تك قطبي (MSUP)

محصول شماره 3: سيستم مانيتورينگ اسپاترينگ پالس كم توان حقيقي دو قطبي (MSBP)

محصول شماره 4: سيستم مانيتورينگ پاور جريان مستقيم (بصورت تك ويا شبكه) (MPDC) (MPDCR)

محصول شماره 5: سيستم مانيتورينگ پاور جريان مستقيم و ژنراتور پالس تک قطبی (بصورت تك ويا شبكه) (MPUP) (MPUPR)

محصول شماره 6: سيستم مانيتورينگ پاور جريان مستقيم و ژنراتور پالس تک قطبی (بصورت تك ويا شبكه) (MPBP) (MPBPR)

محصول شماره 7: سيستم مانيتورينگ ضخامت سنج (بصورت تك ويا شبكه) (MT) (MTR)

محصول شماره 8: سيستم مانيتورينگ گيج خلا (بصورت تك ويا شبكه) (MV) (MVR)

محصول شماره 9: سيستم مانیتورینگ ولو ها و رله ها (بصورت تك ويا شبكه) (MX) (MXR)

محصول شماره 10: سيستم مانیتورینگ ارتباط ماژول ها (بصورت تك ويا شبكه) (MXC) (MXCR)

كليه سيستمها روي HMI و يا برنامه های تحت ويژوال استوديو و يا راد استوديو با آيتم هاي سفارشي قابل ارايه مي باشد.

This post is also available in: enEnglish